مسائل زناشوئی / روابط زناشویی / رابطه عشقی متولدین ماه ها با یکدیگر | فال رابطه ماه ها

رابطه عشقی متولدین ماه ها با یکدیگر | فال رابطه ماه ها

عشقی با یکدیگر | ماه ها

امروز رابطه عشقی متولدین ماه ها با یک دیگر و هم چنین فال رابطه ماه ها و تداخل آن ها باهم را بررسی میکنیم، معبران زیادی با علوم مختلف، طبع و خصوصیات متولدین ماه های گوناگون را بدست آورده اند و حال هم با کنار هم قرار دادن انها جذب و دفع روابط و ازدواج در متولدین ماه های مختلف را نوشته اند، در ادامه همه ی انها را میبینیم.

رابطه عشقی متولدین ماه ها با یکدیگر | فال رابطه ماه ها برای ازدواج

پیوند زناشویی فروردین با سایر ماه ها

= فروردین با فروردین : « خوب » سازگاری مثبت واقع بینی و آگاهی به صفات مثبت یکدیگ

= فروردین با اردیبهشت: «متوسط» خودپسندی و میل به حاکمیت از ویژگی های مشترکشان می‌باشد

= فروردین با خرداد : «بد » پر جنب و جوش بی قرار تنوع طلب و یاغی

= فروردین با تیر : « متوسط » برون گرا ایده آلیست امکان مشکل وجوددارد

= فروردین با مرداد : «خوب » پیوند موفقی خواهد بود چون هماهنگی وجوددارد

= فروردین با شهریور : « بد » یکی پاک سرشت و انسان دوست دیگری دلیر و جاه طلب

= فروردین با مهر : « بسیار خوب » افرادی منصف و معتقد به تساوی حقوق زن و مرد

= فروردین با آبان : « بد » آزادیخواه سلطه گر خواهان تنهایی و درون گرا

= فروردین با آذر : « عالی » کم ترین اختلاف و هیاهو از مشخصات بارزشان است

= فروردین با دی : «بد » تفاهم چندانی باهم ندارند مرموز و محافظه کار می باشند

= فروردین با بهمن : « بد » سلطه گر آرمان گرا موقعیت درک یک دیگر را ندارند

= فروردین با اسفند : « متوسط » با مشکل مواجه است ممکن است پیوند خوبی باشد

رابطه عشقی متولدین ماه ها با یکدیگر | فال رابطه ماه ها برای ازدواج

 

پیوند زناشویی اردیبهشت با سایر ماه ها

= اردیبهشت با فروردین : «متوسط » ممکن است مشکل داشته باشند قابل حل شدن است

= اردیبهشت با اردیبهشت : « متوسط » نسبتا خودرای و لجباز هستند ممکن است مشکل پیش بیاید

= اردیبهشت با خرداد : « متوسط » تیزهوش کنجکاو و چندان باهم سازگار نیستند

= اردیبهشت با تیر : « بسیار خوب » خانواده دوست خونگرم پیوندی محکم و استوار

= اردیبهشت با مرداد : « بسیار خوب » عاشق پیشه با صداقت وفادار پیوندی مملو از آرامش

= اردیبهشت با شهریور : « خوب » جوانمرد باسخاوت مددکار و بدون مشکل

= اردیبهشت با مهر : « متوسط » اهل اعتدال معاشرتی خونسرد و کمی حسادت

= اردیبهشت با آبان : « خوب » آرمانگرا بلندپرواز همراه با جاذبه و اقتدار و ناسازگار

= اردیبهشت با آذر : « متوسط » دلیر بی پروا نیازمند با آزادی و بدون تفاهم

= اردیبهشت با دی : « بسیار خوب » با ثبات راز نگه دار پیوندی مستحکم و پابرجا

= اردیبهشت با بهمن : « بد » کنجکاو آزادیخواه و آرمانگرا و ایده متفاوت از یک دیگر

= اردیبهشت با اسفند : « خوب » اشخاصی تودار و بسیار محتاط و توانایی سازگاری را دارند

رابطه عشقی متولدین ماه ها با یکدیگر | فال رابطه ماه ها برای ازدواج

 

پیوند زناشویی خرداد با سایر ماه ها

= خرداد با فروردین : « بد » افرادی پر جنب و جوش و بی قرار ناسازگار و بدون تفاهم

= خرداد با اردیبهشت : « متوسط » تیزهوش کنجکاو تنوع طلب چندان باهم سازگار نیستند

= خرداد با خرداد : « خوب » مشورت پذیر با استدلال توانا در برطرف کردن مشکلات

= خرداد با تیر : « متوسط » با روحیه تنوع طلب و بی قرار خودشان میتوانند باعث ایجاد مشکلات شوند

= خرداد با مرداد : « بسیار خوب » زوجی جذاب و اجتماعی با صفات مشترک فراوان

= خرداد با شهریور : « متوسط » چندان ذوق و شوقی در روابطشان وجود ندارد

= خرداد با مهر : « بسیار خوب » خونسرد با سلیقه هنر دوست و بسیار با نشاط می باشند

= خرداد با آبان : « متوسط » برای رسیدن به خوشبختی باید یک دیگر راتحمل کنند

= خرداد با آذر : « بسیار خوب » سرشار از ذوق و شوق برای زندگی مشترک

= خرداد با دی : « خوب » خویشتندار سیاستمدار و از سازگاری مناسب برخوردارند

= خرداد با بهمن : « بسیار خوب » با روحیه انسان دوستی و همیشه آماده کمک به هم دیگر

= خرداد با اسفند : « بد » خیالباف رویا پرداز مرموز عدم تفاهم با هم دیگر

رابطه عشقی متولدین ماه ها با یکدیگر | فال رابطه ماه ها برای ازدواج

 

پیوند زناشویی تیر با سایر ماه ها

= تیر با فروردین : «متوسط » برون گرا ایده آلیست امکان مشکل وجوددارد

= تیر با اردیبهشت : « بسیار خوب » نقطه اشتراک فراوانی با یک دیگر دارند

= تیر با خرداد : « متوسط » یکی آرام و مهربان دیگری پرشور و با انرژی

= تیر با تیر : « خوب » به رغم اختلاف سلیقه پیوند خوبی میباشد

= تیر با مرداد : « خوب » خصوصیات مشترک زیاد و ازدواجی موفق

= تیر با شهریوربسیار خوب» یکی مهارت فراوان در امورمالی و دیگری حسابگر و صرفه جو و هماهنگ

= تیر با مهر : « بسیار خوب » هر دو مهربان انسان دوست و توانمند

= تیر با آبان : « متوسط » در مسائل مالی اختلاف نظر دارند ولی در سایر مسائل هماهنگ می باشند

= تیر با آذر : «بد » یکی اجتماعی و اهل گردش و سفر دیگری متمایل به رکن خانواده

= تیر با دی : «خوب » از نظر مالی اخلاقی و روابط هماهنگ هستند بنابر این پیوندی موفق میشود

= تیر با بهمن : « متوسط » ازدواج میتواند شکل بگیرد اما به سعی و کوشش نیاز دارد

= تیر با اسفند : « بسیار خوب » پیوندی بسیار خوب همراه عشق و علاقه با تفاهم کامل

رابطه عشقی متولدین ماه ها با یکدیگر | فال رابطه ماه ها برای ازدواج

 

پیوند زناشویی مرداد با سایر ماه ها

= مرداد با فروردین : « خوب » پیوند موفقی خواهد بود چون هماهنگی وجوددارد

= مرداد با اردیبهشت : « بسیار خوب » مهربان و خانواده دوست ازدواجی موفق و پایدار

= مرداد با خرداد : « بسیار خوب » اجتماعی خونگرم همراه با سازگاری مثبت

= مرداد با تیر : « خوب » اختلاف سلیقه زیادی باهم ندارند موقعیت هم دیگر را درک میکنند

= مرداد با مرداد : « خوب » صفات مشترک خوب باعث تقویت پیوندشان خواهد بود

= مرداد با شهریور : « متوسط » یکی منضبط و قانونمند دیگری پرشور و زیباپسند

= مرداد با مهر : « خوب » در پی برقراری آرامش و ملایمت همراه با منطق در زندگی هستند

= مرداد با آبان : «متوسط » یکی وفادار و قابل اعتماد دیگری عاشق ستایش دیگران

= مرداد با آذر : « متوسط » یکی پر شور و هیجان دیگری دنبال آزادی و استقلال

= مرداد با دی طالع بینی ماه های ازدواج داماد و عروس متوسط » بدلیل داشتن حق مشترک برتری جویی شاید دچار اختلاف شوند

= مرداد با بهمن : «خوب » هر دو آرمانگرا و ایده آلیست پیوندی موفق خواهد بود

= مرداد با اسفند : « خوب »با هماهنگی بسیار مناسب در برآوردن نیازهای عاطفی یک دیگر

رابطه عشقی متولدین ماه ها با یکدیگر | فال رابطه ماه ها برای ازدواج

 

پیوند زناشویی شهریور با سایر ماه ها

= شهریور با فروردین : «بد » یکی پاک سرشت انسان دوست دیگری دلیر و جاه طلب

= شهریور با اردیبهشت : « خوب » صفات مشترک خوب نظیر جوانمردی و نجابت

= شهریور با خرداد : «متوسط » یکی عاطفی و عاشق پیشهدیگری با نظم و برنامه مشخص

= شهریور با تیر : « بسیار خوب » در امور مالی هماهنگ و با صفات مشترک فراوان

= شهریور با مرداد : « متوسط » نسبتا لجباز و خودرای شاید با مشکل مواجه شوند

= شهریور با شهریور : « بسیار خوب » هر دو صمیمی و صادق و با محبت می باشند

= شهریور با مهر : « خوب » مشورت پذیر با منطق ودر برطرف کردن مشکلات توانا

= شهریور با آبان : « متوسط » دلیر و بی پروا . سرشار از انرژی و بلند پرواز

= شهریور با آذر : « بد » تنوع طلب خواهان استدلال در ایجاد نظم و انضباط دچار مشکل هستند

= شهریور با دی : « خوب » یک ازدواج خوب همراه با زندگی سرشار از محبت

= شهریور با بهمن : « متوسط » چنین پیوندی با سعی و کوشش می‌تواند خوب باشد

= شهریور با اسفند طالع بینی ماه های ازدواج داماد و عروس خوب » بسیار با صبر و حوصله هستند که باعث تفاهم در زندگی میشود

رابطه عشقی متولدین ماه ها با یکدیگر | فال رابطه ماه ها برای ازدواج

 

پیوند زناشویی مهر با سایر ماه ها

= مهر با فروردین : «بسیار خوب » خونگرم و مهربان معتقد به تساوی حقوق زن و مرد

= مهر با اردیبهشت : « خوب » انسان هایی هستند که تمایل زیادی به حفظ آرامش و اعتدال دارند

= مهر با خرداد : «بسیار خوب » آدم هایی حسابگر خونگرم تفاهم مناسبی باهم دارند

= مهر با تیر : « بسیار خوب » اهل رفت و آمد و رفت و آمد با دیگران و بسیار شکیبا

= مهر با مرداد : « خوب » در پی برقراری آرامش و ملایمت همراه با منطق در زندگی هستند

= مهر با شهریور : « خوب » پیوندی موفق چون منصف عادل و با سلیقه می باشند

= مهر با مهر : « خوب » بدلیل اشتراکات زیادی که دارند میتوانند موفق باشند

= مهر با آبان : « متوسط » اگر چه خالی از دردسر نیستند اما میتوانند موفق باشند

= مهر با آذر : « بسیار خوب » دارای خصیصه هایی مثل محبت درستکاری و مسئولیت پذیری می باشند

= مهر با دی : « متوسط » نسبتا خودرای بلندپرواز . ممکن است با مشکل روبه‌رو شوند

= مهر با بهمن : « بد » پر جنب و جوش بی قرار تنوع طلب و یاغی

= مهر با اسفند : «بسیار خوب » پیوندی موفق چون از نظر عاطفی باهم سازگار و هماهنگ هستند

رابطه عشقی متولدین ماه ها با یکدیگر | فال رابطه ماه ها برای ازدواج

 

پیوند زناشویی آبان با سایر ماه ها

= آبان با فروردین : « بد » آزادی خواه سلطه گر خواهان تنهایی و درون گرا

= آبان با اردیبهشت : « خوب » آرمانگرا بلند پرواز همراه با جاذبه و اقتدار و ناسازگاری

= آبان با خرداد : «متوسط » برای رسیدن به خوشبختی باید یک دیگر را تحمل کنند

= آبان با تیر : «متوسط » در مسائل مالی اختلاف نظر دارند ولی در سایر موارد هماهنگ می باشند

= آبان با مرداد : « متوسط » یکی وفادار و قابل اعتماد و دیگری عاشق ستایش دیگران

= آبان با شهریور : « متوسط » دلیر بی پروا سرشار از انرژی و بلند پرواز

= آبان با مهر : « متوسط » اگر چه خالی از دردسر نیستند اما میتوانند موفق باشند

= آبان با آبان : « بد » مستعد به عصبانی شدن و از کوره در رفتن در نتیجه پیوندی همراه با مشکلات

= آبان با آذر : « متوسط » یکی سختگیر در مسائل دیگری سرشت پویا و جدی دارد

= آبان با دی : « بد » هر دو دارای خصلت سلطه طلبی و سختگیرانه می باشند

= آبان با بهمن : « بد » یکی با احساس و عاطفه دیگری سلطه جو و خواهان کسب برتری

= آبان با اسفند : «بد » یکی آرمان گرا و عاشق پیشه و دیگری با اعتماد به نفس کافی

رابطه عشقی متولدین ماه ها با یکدیگر | فال رابطه ماه ها برای ازدواج

 

پیوند زناشویی آذر با سایر ماه ها

= آذر با فروردین : «عالی » کم ترین اختلاف و هیاهو از مشخصات بارزشان است

= آذر با اردیبهشت : «متوسط » دلیر بی پروا نیازمند به آزادی و بدون تفاهم

= آذر با خرداد: « بسیار خوب » سرشار از ذوق و شوق برای زندگی مشترک

= آذر با تیر: « بد » یکی اجتماعی و اهل گردش و سفر دیگری متمایل به رکن خانواده

= آذر با مرداد : «متوسط » یکی پر شور و هیجان دیگری دنبال آزادی و استقلال

= آذر با شهریور: «بد » تنوع طلب خواهان استقلال در ایجاد نظم و انضباط دچار مشکل هستند

= آذر با مهر : « بسیار خوب » دارای خصیصه هایی مثل محبت درستکاری و مسئولیت پذیر میباشد

= آذر با آبان : « متوسط » یکی سختگیر در مسائل دیگری سرشت پویا و جدی دارد

= آذر با آذر: « بسیار خوب » پیوندی بسیار مطلوب توام با سعادت و خوشبختی

= آذر با دی : « متوسط » خصوصیاتی نسبتا متفاوت دارند باید خویشتن دار باشند

= آذر با بهمن : « بسیار خوب » از موفق ترین پیوند های زناشویی خواهد بود چون مثبت گرا هستند

= آذر با اسفند : « متوسط » یکی با صراحت لهجه و سخنان کنایه آمیز و دیگری بسیار عاطفی می‌باشد

رابطه عشقی متولدین ماه ها با یکدیگر | فال رابطه ماه ها برای ازدواج

 

پیوند زناشویی دی با سایر ماه ها

= دی با فروردین : «بد » تفاهم چندانی باهم ندارند. مرموز و محافظه کار می باشند

= دی با اردیبهشت : « بسیار خوب» با ثبات راز نگه دار پیوندی مستحکم و پابرجا

= دی با خرداد : « خوب » خویشتندار سیاستمدار و از سازگاری مناسب برخوردارند

= دی با تیر : «خوب » از نظر مالی و اخلاقی و روابط هماهنگ هستند

= دی با مرداد : «متوسط » بدلیل داشتن حس مشترک برتری جویی شاید دچار اختلاف شوند

= دی با شهریور : « خوب » یک ازدواج خوب همراه با زندگی سرشار از محبت

= دی با مهر : « متوسط » نسبتا خودرای و بلند پرواز ممکن است با مشکل روبه‌رو باشند

= دی با آبان : « بد » هر دو دارای خصلت سلطه طلبی و سختگیرانه می باشند

= دی با آذر : « متوسط » خصوصیاتی نسبتا متفاوت دارند باید خویشتندار باشند

= دی با دی : «متوسط » خصوصیات مشترک باعث شادابی یا یکنواختی زندگی مشترک انها می‌شود

= دی با بهمن : « متوسط » یکی محتاط و محافظه کار دیگری سختگیر و جدی

= دی با اسفند : « متوسط » یکی اهل حساب و کتاب دیگری احساساتی و عاشق پیشه

رابطه عشقی متولدین ماه ها با یکدیگر | فال رابطه ماه ها برای ازدواج

 

پیوند زناشویی بهمن با سایر ماه ها

= بهمن با فروردین : « بد » سلطه گر آرمان گرا موقعیت درک یک دیگر را ندارند

= بهمن با اردیبهشت : « بد » کنجکاو آزادی خواه و آرمان گرا و ایده متفاوت از یک دیگر

= بهمن با خرداد : « بسیار خوب » با روحیه انسان دوستی و همیشه آماده کمک به هم دیگر

= بهمن با تیر : « متوسط » ازدواج می‌تواند شکل بگیرد اما به سعی و کوشش نیاز دارد

= بهمن با مرداد : « خوب » هر دو آرمان گرا و ایده آلیست پیوندی موفق خواهد بود

= بهمن با شهریور : « متوسط » چنین پیوندی با سعی و کوشش می‌تواند خوب باشد

= بهمن با مهر : « بد » پر جنب و جوش بی قرار تنوع طلب و یاغی

= بهمن با آبان : « بد » یکی با احساس و عاطفه دیگری سلطه جو و خواهان کسب برتری

= بهمن با آذر : « بسیار خوب » از موفق ترین پیوند های زناشویی خواهد بود چون مثبت گرا هستند

= بهمن با دی : «متوسط » یکی محتاط و محافظه کار دیگری سختگیر و جدی

= بهمن با بهمن : « خوب » پیوندی بسیار موفق توانا در امور مختلف

= بهمن با اسفند : «خوب» یکی روشنفکر و اهل منطق و دیگری با احساس و عاطفه و مکمل هم دیگر

رابطه عشقی متولدین ماه ها با یکدیگر | فال رابطه ماه ها برای ازدواج

 

پیوند زناشویی اسفند با سایر ماه ها

= اسفند با فروردین : « متوسط » با مشکل مواجه است ممکن است پیوند خوبی باشد

= اسفند با اردیبهشت : « خوب » اشخاصی تو دار و بسیار محتاط و توانایی سازگاری را دارند

= اسفند با خرداد : «بد » خیال باف و رویاپرداز مرموز و عدم تفاهم با هم دیگر

= اسفند با تیر : « بسیار خوب » پیوندی بسیار خوب همراه عشق و علاقه و با تفاهم کامل

= اسفند با مرداد : «خوب » هماهنگی بسیار مناسب در برآوردن نیازهای عاطفی یک دیگر

= اسفند با شهریور : « خوب » بسیار با صبر و حوصله هستند که باعث تفاهم در زندگی می شوند

= اسفند با مهر : « بسیار خوب » پیوندی موفق چون از نظر عاطفی باهم سازگار و هماهنگ هستند

= اسفند با آبان : « بد » یکی آرمان گرا و عاشق پیشه دیگری با اعتماد به نفس کافی

= اسفند با آذر : « متوسط» یکی با صراحت لهجه و سخنان کنایه آمیز و دیگری بسیار عاطفی می‌باشد

= اسفند با دی : « متوسط » یکی اهل حساب و کتاب دیگری احساساتی و عاشق پیشه

= اسفند با بهمن : « خوب » یکی روشن فکر و اهل منطق دیگری با احساس و عاطفه و مکمل هم دیگر

= اسفند با اسفند : « بد » به خاطر زودرنجی و حساس بودن ممکن است مشکلاتی پیش بیاید.

رابطه عشقی متولدین ماه ها با یکدیگر | فال رابطه ماه ها برای ازدواج

رابطه عاطفی متولدین ماه های مختلف با یکدیگر

 

رابطه جنسی

اگر بیش از یک هفته رابطه جنسی نداشته باشیم چه اتفاقی می افتد؟